គាថាកន្ត្រៃមាសសូត្របណ្តេញខ្មោចពីខ្លួនអ្នកជំងឺ

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

2 Replies to “គាថាកន្ត្រៃមាសសូត្របណ្តេញខ្មោចពីខ្លួនអ្នកជំងឺ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *