គន្លឹះដើម្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯង / Self-Love Tips ❤ How to Love Yourself | YouTube: Bopha Purpleតើធ្វើម៉េចដើម្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯង? វីដេអូមួយនេះផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបន្ថែមមានដូចជា:
👩 រៀនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯង – 🙅‍♀️ ឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯង – 🙆‍♀️ លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង

ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង គោរពខ្លួនឯង និងលើកលែងទោសឲ្យខ្លួនឯងផងដែរ។
បើចង់រស់នៅដោយសប្បាយចិត្តគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាមុនសិន មុននឹងយើងអាចស្រឡាញ់ជីវិតរបស់យើង ក៏ដូចជាយើងអាចផ្តល់ឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងយើងអាចផ្តល់ឲ្យអ្នកដទៃ។
#howtoloveyourself #selflovetips #tipstoloveyourself

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

♡ សូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំនួរ យោបល់ រឺគំនិតអ្វីមួយ អាច Comment នៅខាងក្រោមបាន។

☆ សូមប្រាកដថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួយចុច LIKE – SUBSCRIBE និងចុចសញ្ញា កណ្តឹង [🔔] ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតណា!

》》》វីដេអូថ្មីៗនឹងចេញរៀងរាល់សប្តាហ៍《《《

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

♡ LET’S BE FRIENDS ♡

💜 My Instagram: bopha_purple

💜 My Facebook Page: Bopha Purple

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

》》》RELATED VIDEOS《《《

ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯង និង ការមើលថែខ្លួនឯង / Self-Love and Self-Care

ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯង មិនមែន ជាភាពអត្មានិយម / Self-Love isn’t Selfish

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Many thanks for joining me.
Questions, comments, feedback? I’d love to hear all your thoughts!
♡ Love yourself, Love your skin ♡ , and TAKE CARE!!!
—Bopha—

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

One Reply to “គន្លឹះដើម្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯង / Self-Love Tips ❤ How to Love Yourself | YouTube: Bopha Purple”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *