ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ–ការឆ្លងកូវីដ១៩ លើកម្មករនឹងរឿងពុករលួយរបស់ហ៊ុនសែន#KhmerTopNews
#kampucheaTopNews

I am trying to make video good quality HD to all of you and if you have quest, any idea, suggestion, recommendation, anything wrong. Please help comment bellow my video and i will feedback to all of you!!
==================================================================================================

===================================
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/am-thuc

Related Post

2 Replies to “ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ–ការឆ្លងកូវីដ១៩ លើកម្មករនឹងរឿងពុករលួយរបស់ហ៊ុនសែន”

  1. Hi … ពិធីករ ទាំង២ ខ្មែរយើង ក្រោក ហើយ តើ ទាំងរាង ចក្រ ទាំងអ្នក ស្រុក ហើយក្ដ ហ៊ុន សែន ក៏ងើប ដែរ ព្រោះ ខ្មែរទាំង ស្រុក ទើបពី ដេក ទៅបៅ ក្ដហ៊ុន សែន លោក ទាំងពី ស្គាល់ខ្មែរ ខ្លះទេ តើខ្មែរ ដូច ប្រជាជនប្រទេស គេទេ ខ្មែរ គឺព្រៀប បានទៅ នឹងកង្កែប

  2. បើមិនងាប់ម៉េច តា ឲ្យធ្វើបច្ឆាដុតខ្មោចទុក? ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *