ការឧទ្ទិសបុណ្យសុទ្ធតែបានដល់ញាតិឬ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」#DharmaKH
#sansochea
#ការឧទ្ទិសបុណ្យសុទ្ធតែបានដល់ញាតិឬ
ការឧទ្ទិសបុណ្យសុទ្ធតែបានដល់ញាតិឬ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.វី​ ឃីត
____________________________________________________
ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/khoe-dep

Related Post

5 Replies to “ការឧទ្ទិសបុណ្យសុទ្ធតែបានដល់ញាតិឬ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *