ការអនុវត្តប្រឆំាងនឹងការរើសអើង | Anti-discriminatory Practice | Intervention Skills | People Skills#Intervension_Skills #Sun_Somara, #People_Skills

ក្លឹបសិក្សាជំនាញទន់ និងភាពជាអ្នកដឹកនំា
Soft Skills and Leadership Club 2020

Week# 8:
ប្រធានបទ (Topics):
1. ការដោះស្រាយទំនាស់ (វិវាទ) (Handling Conflict):
2. ការអនុវត្តប្រឆំាងនឹងការរើសអើង (Anti-discriminatory Practice):
3. ការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ (Being Systematic):
4. Wrapped-Up Session:

Join us in Telegram:

**********More Educational Videos**************

To see the hints of learning and teaching English, please click on the following link:

Facebook Page:

To see more videos, please subscribe:

Teaching Methods:
Research Methodology:
New Generation Pedagogical Research Center (NGPRC):
Leisure Activities:
ICT in Education:
Language Teaching and Learning:
Teacher Training and Professional Development:
Soft Skills and Leadership:
Graduation Ceremony and Educational Events:
Public Events and Politics:
STEM Educations and STEM Expo:
Teaching Practice (Practicum):
How to write CV and Cover Letter:
How to teach and learn English Literature:
Theory Practice for Nurse (TP for Nurse):
Oliver Twist by Charles Dicken:
Cry Freedom by John Briley:
Teaching and Learning Assessment:
Mind your language:
The Village by the Sea by Anita Desai:
The Pearl:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *