ការប្រាក់ទាបបំផុត! ចង់ធ្វើចំការឬកសិដ្ឋានតែខ្វះទុន កសិករអាចប្រើកម្ចីពីធនាគាររបស់រដ្ឋ១នេះបានការប្រាក់ទាបបំផុត! ចង់ធ្វើចំការឬកសិដ្ឋានតែខ្វះទុន កសិករអាចប្រើកម្ចីពីធនាគាររបស់រដ្ឋ១នេះបាន | Sa Thoura

រាល់វីដេអូដែល​ផុសទាំងអស់នឹងជួយលោកអ្នកឲ្យមានគំនិតល្អៗច្រើន​នៅក្នុងការរកសុី!សូមតាមដានបន្ថែម​តាមរយះ www.business-cambodia.com, www.facebook.com/bizcambo

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

15 Replies to “ការប្រាក់ទាបបំផុត! ចង់ធ្វើចំការឬកសិដ្ឋានតែខ្វះទុន កសិករអាចប្រើកម្ចីពីធនាគាររបស់រដ្ឋ១នេះបាន”

  1. បងធាគារប្រាក់កំុខ្ចីម្ពុំណាបង

  2. ខ្ញុំសខ្ចីផង
    ខ្ញុំយកមកដាំបន្លែនឹងចិញ្ចឹមត្រី។
    ខ្ញុំត្រូវទាក់ទងតាមណាដែរបង។

  3. មានគ្រប់ខេត្តដែរទេធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នោះអ្នកគ្រូ?

  4. បាទអរគុណច្រើនណាស់ តើធានាគារនេះមាននៅតាមជនបទដែលទេឬក៏មានតែនៅទីក្រុង?ឬក៏មានវិធីសាស្ត្រណាលេខទាក់ទងគាត់បានខ្ញុំសុំឈ្មោះអ្នកដំណើរការធនាគារនេះបានដែរឬទេ

  5. ចុះទីផ្សារសម្រាប់ផលិតករ? គិតយ៉ាងណាបេីខ្ចីមកធ្វេីហេីយពុំមានទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្មនោះ​ តេីកូនបំណុលមានថវិការពីណាទៅសងធនាគា?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *