ការចម្រើននូវសេចក្ដីសុខ – សំឡេងធម៍ទេសនា ប៊ុត សាវង្ស | BUTH SAVONG – Dhamma Talk For Khmerសំឡេងធម៍ទេសនា ប៊ុត សាវង្ស ដោះស្រាយអំពីពាក្យថា (ការចម្រើននូវសេចក្ដីសុខ )- BUTH SAVONG – Dhamma Talk For Khmer
ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនាថ្មីៗបន្ត➤

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

One Reply to “ការចម្រើននូវសេចក្ដីសុខ – សំឡេងធម៍ទេសនា ប៊ុត សាវង្ស | BUTH SAVONG – Dhamma Talk For Khmer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *