កម្មវិធី ៣៥នាទីអំពីអាជីវកម្ម៣៥ នាទីអំពីអាជីវកម្ម

នាថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា នេះ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាសូមណែនំាអំពី WeMall Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុន e-commerce កំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយ ដែលសហការគ្នាបង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរ២រូប ដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រី សមភាពយ៉េនឌ័រ និងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតបែបឌីជីថល។

សូមរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធី #៣៥_នាទី_អំពី_អាជីវកម្ម ដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា នៅ #ថ្ងៃទី១៨_ខែវិចិ្ឆកា_ឆ្នាំ២០២០ ចាប់ពីម៉ោង ១០:៣០ នាទីព្រឹក។

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

One Reply to “កម្មវិធី ៣៥នាទីអំពីអាជីវកម្ម”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *