កម្មវិធីជីវិតពិតជាត្រូវការព្រះធម៌ ផ្សាយ CNC ភាគទី 19សូមចុច SUBSCRIBE ➥ យើងមានវីដេអូល្អជាច្រើន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្ត សង្គមជាតិ និងសង្គមសាសនា

🌸🍀🌷💮🌸🍀
កម្មវិធី ជីវិតពិតជាត្រូវការព្រះធម៌ៈ មានផ្សាយជូនទស្សនា
– ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ម៉ោង ៥:៣០ – ៦:០០ នាទីព្រឹក
– វិទ្យុ ឱវាទព្រះពុទ្ធ ១០៦.៧ ម៉ោង ៦:០០ ដល់ ៧:០០ នាទីព្រឹក
– វិទ្យុ ឱវាទព្រះពុទ្ធ ១០៦.៧ ម៉ោង ៧:០០ ដល់ ៨:០០ នាទីយប់
– វិទ្យុ សូលីដា ១០៨ ម៉ោង ៣:០០ ដល់ ៤:០០ នាទីរសៀល
– វិទ្យុ សូលីដា ១០៤.៣ ម៉ោង ៦:០០ ដល់ ៧:០០ នាទីព្រឹក
– វិទ្យុ អប្សរា ៩៩.០ ម៉ោង ៦:០០ ដល់ ៧:០០ នាទីព្រឹក

🌸🍀🌷💮🌸🍀
ហ្វេសប៊ុក

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *